Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Návod A1 mini

Návod pro použití přenosného
vzorkovače A1 mini.Verze návodu: 05.2017.v0.2
Bezpečnost při provozu vzorkovače.
!!!!! Upozornění: Toto doporučení nemůže nahradit platné státní normy a předpisy organizace.

Při používání vzorkovače mějte vždy na paměti bezpečnost při práci, před vstupem do kanalizace a podobných nebezpečných prostor zvažte možná rizika jako:
 • nebezpečí výbuchu - zkontrolujte zda neexistuje nebezpečí exploze
!!!!! Upozornění: Se vzorkovačem se nesmí pracovat ve výbušném prostředí.
 • nebezpečí otravy toxickými plyny - zkontrolujte přítomnost toxických plynů
 • nebezpečí zadušení nedostatkem kyslíku - zkontrolujte obsah kyslíku
 • nebezpečí pádu - zajistěte se vhodným způsobem proti pádu například horolezeckou technikou a podobně
 • nebezpečí utonutí
 • nebezpečí zranění padajícími předměty
 • nebezpečí chorob
 • nebezpečí automobilové dopravy při vzorkování na kanalizační síti umístěné pod vozovkou
 • a podobně

Používejte pracovní ochranné pomůcky jako ochranné oblečení,  gumové rukavice, ochranné brýle, holínky, přilbu a podobně, Nevstupujte do nebezpečných  prostor, aniž by byly přítomny další osoby schopné zajistit záchranu.

!!!!! Upozornění: Osoby vstupující do nebezpečného prostředí si musí být těchto nebezpečí vědomy a musí absolvovat bezpečnostní školení dle místních předpisů !!

!!!!! Upozornění: Se vzorkovačem se nesmí pracovat ve výbušném prostředí.

Použití vzorkovače
Vzorkovač je určen k odběru kapalných vzorků z kanálů s volnou hladinou, povrchových toků (řek a potoků) a uzavřených potrubí bez tlaku. Oblast využití je především k odběru vzorků v provozech čistíren odpadních vod, sledování kvality ve stokové kanalizační síti a podobně.

!!!!! Upozornění: Vzorkovač nesmí v žádném případě vzorkovat z tlakového potrubí pod tlakem, pro takové vzorkování použijte vzorkovač k tomuto účelu navržený.

Princip odběru vzorku
Vzorkovač odebírá vzorek pomocí  peristaltického čerpadla, které pracuje na principu paměti materiálu, ze které je vyrobena hadice čerpadla. Tato hadice je postupně mačkána pojíždějícím kolečkem ve směru čerpání média. Hadice čerpadla se po uvolnění tlaku kolečka snaží vrátit zpět do původního kulatého průřezu, čímž vytváří podtlak pro nasátí vody. Další kolečko uzavře nasáté množství a na výstupu z čerpadla vodu vytlačí. Tento typ čerpadla se používá například ve zdravotnictví při dialýze, dále jako čerpadla dávkovací a podobně. Na schématu je znázorněno tří kolečkové peristaltické čerpadlo.Vzorkovač odebírá vzorek v těchto krocích:
 • pro fouknutí před odběrem vzorku
 • nasátí a odběr nastavené velikosti vzorku do kanystru
 • vyprázdnění a pro fouknutí nasávací hadice

    
Typy vzorkování
Vzorkovač umožňuje odběr vzorků v časovém, objemovém a průtokovém typu vzorkování.
A : časové vzorky jsou odebírány v  pevném časovém intervalu.  Například: každých 10  minut je odebrán vzorek  o objemu 30 ml.
B: objemové vzorky  jsou odebírány v proměnném intervalu, který  se mění v závislosti  na proteklém objemu (množství) se stálým objemem  odebíraného  vzorku. Například: vzorkovač odebere vzorek o objemu 500 ml po  protečení každých 10 m3  vody v kanálu. Pro tento typ vzorkování  je nutné ke  vzorkovači připojit průtokoměr pomocí impulsního signálu.
C:  průtokové vzorky jsou odebírány  v pevném intervalu, s  proměnnou velikostí odebíraného vzorku.  Velikost vzorku je proměnná v závislosti  na okamžitém průtoku  (l/s). Například: Vzorkovač odebere vzorek každé dvě  hodiny,  velikost vzorku je závislá na okamžitém průtoku. Pro tento  typ  vzorkování je nutné ke vzorkovači připojit průtokoměr  pomocí analogového signálu  průtoku. (Tento typ vzorkování umí pouze typ A1-C mini)

Jedna láhev zobrazuje velikost jednoho odebraného vzorku.

Popis hlavních dílů vzorkovače
V vzorkovač je v plastové skříni z černého polypropylenu.   
 
 
Popis fotografii v příloze X1:
A1 - uzavírací klipsny
A2 - otvor pro visací zámek
A3 - peristaltické čerpadlo  
A4 - řídící elektronika
A5 – snímač přítomnosti vody v hadici
A6 - akumulátor 12V 7 A
A7 - soudek  6 litrů
A8 - chladicí vložka
A9 – nasávací hadice s filtrem a závažím

B1 – vysouvací madlo
B2 - vyklápěcí přepravní madlo  

C1 – nerezový hák na zavěšení
C2 - vyklápěcí přepravní madlo  
C3 - vývodka pro protažení hadice odvětrání soudku na nzorky
C4 – vývod nasávací hadice
C5 - kolečka
C6 - konektor připojení průtokoměru
    
C7 - konektor externího zdroje  
  
Umístění vzorkovače
Vzorkovač při provozu může samostatně stát nebo jej můžeme  zavěsit na zábradlí a podobně. Vzhledem k principu vzorkování je důležité, aby vzorkovač při provozu byl ve svislé poloze tak, aby nemohla voda z kanystru ve vzorkovači vytékat.     

Při umísťování vzorkovače musí vzorkovač byl vždy  nad hladinou vzorkované vody. Nasávací hadice musí k místu odběru směřovat  ve spádu, tím se zabrání tvorbě sifonů, ve kterých by zůstávalo malé množství vzorku, který by mohl zamrznout nebo kontaminovat další nasávaný vzorek. K zajištění těchto podmínek je nutné mít správnou délku nasávací hadice.  

N asávací hadice
Nasávací hadice je opatřena nerezovým filtrem, který brání nasátí hrubých nečistot a  zároveň je i závažím. Hadici umístěte do toku tak, aby se mohla volně kývat v závislosti na průtoku a zároveň neležela na dně, kde by mohla  nasávat  kal.  

!!!!! Upozornění: vždy použijte hadici správné délky, příliš dlouhá nasávací hadice například stočená do kruhu zhorší přesnost odebíraného množství vody.  Více se dočtete v odstavci „Kalibrace objemu vzorku“.
    

    
Filtr hadice
Filtr hadice je suvně natlačen do hadice a zajištěn silikonovým kroužkem. Při jeho instalaci postupujte dle fotografii H1 až H6.Složení vzorkovače
    
Vybalte vzorkovač z krabice, otevřete jeho skříň připojte akumulátor,  vyjměte nabíječ, adici s filtrem a víčko kanystru. Dejte nabíjet akumulátor viz kapitola “Napájení“.  Dále si podrobně prostudujte tento návod.

Napájení
Vzorkovač je napájen akumulátorem  12V  7Ah nebo 9Ah, který je uvnitř vzorkovače, připojen konektory (faston) přímo na akumulátor. Konektory jsou barevně označeny bužírkou, červená je '+' a modrá (nebo černá) je '-'.  

 
!!!!! Upozornění: Akumulátor připojujeme vždy když je vypínač vzorkovače A1 v poloze OFF.

!!!!! Upozornění: V případě že zapojíme akumulátor obráceně, vzorkovač nebude pracovat, ale  nedojde  k poškození vzorkovače.

Ke vzorkovači je standardně dodáván nabíječ akumulátoru který má vlastní mezinárodní návod. Tento nabíječ stačí připojit do napájení a na výstup kde je červeně označen  „+“ a černě „-“ připojíme akumulátor vzorkovače. Nabíjení je indikováno zelenou diodou s nápisem „Charge“, po jejím zhasnutí je akumulátor plně nabit. Podrobný návod k nabíječce je na příbalovém letáku v noha jazycích.   

 
!!!!! Upozornění: Standardně dodávaný nabíječ HQ* není možné použít ve venkovním prostředí,  je možné ho používat pouze v místnosti. Pro napájení ve venkovním prostředí je potřeba použít  externí napájecí zdroj.

 
Externí napájecí zdroj
V případě že se vzorkovačem je objednán externí napájecí zdroj je tento zdroj dodáván v plastové skříni s krytím IP65, které umožňuje použití tohoto zdroje k trvalému napájení vzorkovače.  Tento externí zdroj se připojuje ke vzorkovači přes vodotěsný konektor z levé strany vzorkovače. Externí zdroj má nerezovou stříšku a hák pro zavěšení na zábradlí.
!!!!! Upozornění: Při použití externího zdroje musí být ve vzorkovači připojen akumulátor, bez akumulátoru nebude vzorkovač fungovat.

    
    
Technická data externího zdroje:
napájení : 100 – 240 VAC 1.1A
výstup : 13.5 VDC  2.0A
krytí : IP65
 

    
Pojistka elektroniky
Na spodní straně elektroniky je instalováno pojistkové pouzdro s pojistkou 10 A. Tato pojistka slouží především jako ochrana, v případě že dojde k prasknutí pojistky zkuste ji nahradit novou pojistkou stejné hodnoty. Praskne li i tato pojistka předejte vzorkovač servisu.

 
!!!!! Upozornění: Nikdy nevkládejte do vzorkovače pojistku vyšší hodnoty.

   
Řídící elektronika Vzorkovač je vybaven řídící elektronikou která se ovládá pomocí přepínačů na přední straně.  Při provozu se nejprve nastaví jednotlivé přepínače a poté se vzorkovač zapne vypínačem D 1, vzorkovač po zapnutí začne provádět odběry dle nastavení.

!!!!! Upozornění: Po zapnutí již neměňte nastavení přepínačů, v případě potřeby provést změny nastavení, vzorkovač vypněte změňte nastavení a opět zapněte.

Popis funkcí přepínačů řídící jednotky:
D1 - vypínač vzorkovače

D2 - nastavení zpožděného startu
Tímto přepínačem nastavíme okamžitý (0) nebo zpožděný start vzorkovače. Toto zpoždění začne vzorkovač odpočítávat hned po zapnutí.

D3 - kontrolka status
kontrolka status indikuje blikáním režim ve kterém se vzorkovač nachází, tento popis je také na štítku A8 na kterém je dlouhé bliknutí znázorněno  zeleným kolečkem a krátké bliknutí černou tečkou. Například pět krátkých bliknutí a jedno dlouhé indikuje že vzorkovač čeká na konec zpožděného startu.

D4 - nastavení počtu odebíraných vzorků
Tímto přepínačem nastavíme kolik vzorků má vzorkovač odebrat, po odebrání stanoveného počtu vzorků se vzorkování ukončí a to i když kanystr není plný. Nastavíme-li přepínač na polohu „stále“ vzorkovač bude odebírat vzorky tak dlouho dokud se kanystr nenaplní až po hladinový spínač A9.

D5 - tlačítko kalibrace
popsáno v jiné kapitole

D6 - nastavení četnosti vzorkování - Vzorkování po:  x minutách či hodinách
tímto přepínačem nastavíme jek často chceme odebírat vzorek. Při natavení na imp. vzorkovač odebere jeden vzorek na každý příchozí impuls z konektoru na levé straně vzorkovače.

D7 - přepínač typu vzorkování

D8 - vysvětlivky blikání kontrolky status  

D9 - hladinový snímač naplnění soudku na vzorky

D10 - snímač vody v nasávací hadici


Ukázka nastavení
Pro ukázkové nastavení požadujeme slévaný vzorek každých 120 minut, délku vzorkování 24 hodin s okamžitým startem.

Postup nastavení.
- provedeme kalibraci objemu vzorku na 800 ml
- nastavíme zpožděný start na 0
- počet vzorků nastavíme na 12
- četnost nastavíme na 2 hodiny
- hadici vzorkovače dáme do vody
    
- zapneme vzorkovač, který začne okamžitě vzorkovat

Kalibrace objemu vzorku
Vzorkovač A1 mini odebírá vzorek konstantní velikosti. Kalibrace velikosti jednoho vzorku se provádí pomocí tlačítka kalibrace D5. Pro kalibraci vypněte vzorkovač a počkejte 10 vteřin. Vložte nasávací hadici do vody a začněte tlačítko kalibrace a při jeho držení zapněte vzorkovač. Vzorkovač profoukne nasávací hadici a začne nasávat vzorek, toto nasávání bude trvat tak dlouho dokud držíte tlačítko kalibrace. Jakmile vzorkovač nasaje požadovaný objem vody pusťte tlačítko kalibrace, vzorkovač přestane nasávat vodu a profoukne dvakrát nasávací hadici. Tímto je kalibrace ukončena.

!!!!! Upozornění: vždy dbejte, aby kalibrace probíhala se správně dlouhou hadicí.  V případě že vzorkovač kalibrujete na hadici která je stočená do kruhu, vzorkovač nasaje směs vody a vzduchu (bubliny v hadici). Tyto bubliny se projeví negativně na kalibraci a to zavedením chyby až +20%.

Senzor pro detekci vody v nasávací hadici.
Senzor je tvořen dvěma elektrodami D10 , které jsou umístěné před čerpadlem v sacím potrubí . Senzor měří elektrickou vodivost vody. Pro správnou funkci vzorkovače je nutné tyto senzory udržovat čisté, pravidelným vyčistěním  kartáčkem na zkumavky.

Čerpadlo vzorkovače
Vzorkovač používá k čerpání vzorku peristaltické čerpadlo. V čerpadle je během provozu postupně opotřebována hadice. Životnost hadice je závislá na kvalitě vzorkované vody, množství nerozpuštěných látek, počtu otáček, které čerpadlo provede při vzorkování, sací výšce, době profukování před odběrem a po odběru...

Výměna hlavy čerpadla


Při výměně hlavy čerpadla postupujte takto:
- odpojte napájecí akumulátor, případně jeli připojen tak i napájecí zdroj
- odjistěte čerpadlo posunutím pojistky do pava E1
- demontujte nasávací a vypouštěcí hadic od čerpadla E2
- čerpadlo stáhněte z hřídele motoru čerpadla E3 a E4

Při zpětné instalaci postupujte v obráceném pořadí, nezapomeňte čerpadlo zajistit posunutím pojistky doleva


    
Rozložení a složení čerpadla - výměna hadice


Při výměně hadice v čerpadle postupujte dle tohoto návodu.
Demontáž hlavy čerpadla:
 • nejprve demontujte hlavu čerpadla ze vzorkovače viz předchozí odstavec „Výměna hlavy čerpadla“
 • odjistěte postupně šest zacvaknutých pojistek (použijte pro odjištění plochý šroubovák), které jsou na hlavě čerpadla viz F1 až F3, oba díly hlavy čerpadla oddělte F3
 • nyní můžete čerpadlo rozložit na jednotlivé díly
Složení hlavy čerpadla:
 • do většího dílu čerpadla vložte trojhran
 • na výstupky trojhranu vložte kolečka magnety nahoru a opět zajistěte
 • druhým trojhranem
 • vložte novou hadici se zajištěním do čerpadla , při vkládání je nutné dbát na dostatečně hluboké vložení hadice mezi kolečka a stěnu čerpadla
 • po instalaci nové hadice je možné čerpadlo s cvaknout mírným tlakem dohromady
 • složenou hlavu čerpadla vyzkoušíme vložením silnějšího šroubováku a jeho otáčením G1

Údržba vzorkovače
Intervaly pravidelného čištění jsou závislé na stupni a charakteru znečistění vzorkované vody,  proto je výrobcem doporučováno  stanovit interval čištění na základě praktických zkušeností a konkrétních podmínek nasazení. Po ukončení vzorkování je nutné vyčištění nasávacího filtru s hadicí, hadici čerpadla a kanystru. Toto čištění provádíme z důvodu nutnosti zamezit znečištění nových vzorků starou vodou z předchozího vzorkování.

Po mechanickém očištění od zbytku nerozpuštěných látek, provedeme propláchnutí vodou ze saponátem.  V případě potřeby můžeme použít i jiný čistící roztok, jeho složení je závislé na typu znečištění. Nasávací hadici vložíme do kanystru s připraveným čistícím roztokem, na výtlak z čerpadla nasadíme delší hadici (i jiného průměru než má sací hadice), kterou nasátý čistící roztok vrátíme zpět do kanystru. Pomocí kalibrace nastavíme extrémně dlouhé nasávání a tím i proplachování nasávací hadice a hadice čerpadla. Vzorkovač poté necháme odebrat několik vzorků tak, aby jsme maximální pročistily nasávací hadici.

Po propláchnutí přehodíme hadice do čisté nebo destilované vody a opět necháme vypláchnout od zbytku saponátu. V případě že se nepodaří dostatečně vyčistit nasávací hadici, musíme ji vyměnit za novou. Elektrody senzoru vodivosti, hadici čerpadla, hadici vycházející z čerpadla do kanystru a zátku kanystru se senzory můžeme také čistit pomocí kartáčku na zkumavky.  Po vyčištění a složení vzorkovače provedeme testovací odběr a novou kalibraci objemu.

Výrobní štítek
Výrobní štítek je umístěn na spodní straně vnitřního rozvaděče, pro jeho snadné přečtení vyjměte ze vzorkovače soudek na vzorky. Tento štítek zároveň slouží jako plomba pro kontrolu otevření řídící jednotky.

!!!!! Upozornění: Přístup zákazníka přes tuto plombu je možný pouze s výslovným povolením výrobce, v případě jejich poškození bez souhlasu výrobce končí záruka.

    
Standardní příslušenství dodávky:
 • soudek 6 l s uzávěrem
 • jeden akumulátor
 • sací hadice 5 m s nerezovým filtrem
 • nabíječ 230 V 50 Hz
 • 2 x chladící vložka
 

 
Rozšiřující příslušenství vzorkovače:
 • externí napájecí zdroj
 • další akumulátor
 • další soudek na vzorky 6l s uzávěrem
 • kabel pro připojení průtokoměru s konektorem

Technická data A1 mini:
 • skříň z černého PP
 • váha 12.5 kg (bez vody a chlazení, včetně baterie)
 • soudek   vzorkovnice 1 x 6 litru PE
 • provozní teplota vzorkovače 0-40°C
 

 
Elektronika:
 • řízení mikroprocesorem v režimu časovém, objemovém i průtokovém se změnou objemu vzorku
 • napájení z baterie 12 V, 7 Ah
 • vstup 0/4-20 mA - připojení průtokoměru pro průtokově závislé vzorkování
 • digitální vstup - připojení průtokoměru pro objemově závislé vzorkování

Čerpadlo:

 • peristaltický princip odběru vzorku
 • materiál čerpadlové hadice norpren
 • sací výška doporučená 5 m, maximálně možná  7 m
 • před a po každém odběru profukování celého traktu
 

 
Nasávací hadice:
 • čirá opletená
 • standardní délka sací hadice 5 m (na přání delší)
 • nerezový sací filtr
 

    
Adresa výrobce:
Robert Schulz  
Fibichova 982/75
586 01 Jihlava
mobil: 602 724 942
www.schulzep.cz
www.water-sampler.com
schulzep@atlas.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky